Meteen naar de inhoud


Algemene voorwaarden

Versie 2023.09
Voor dienstverlening door Youniq talentcoaching, hierna te noemen Youniq.

1. Algemeen
Kim Hobert, Youniq staat ingeschreven onder nummer: kvk 87268485.
Youniq richt zich op (kortdurende) begeleiding van kinderen en/ of ouders en op professionalisering van (onderwijs)professionals.
De diensten zullen doorgaans plaatsvinden online of op locatie gesprekken zullen meestal plaatsvinden in mijn praktijkruimte of op een andere gewenste locatie.
Tevens verzorgt Youniq training van professionals, dit zal plaatsvinden op locatie of online.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtnemer : Youniq

2. Annulering en opzegging
1. Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Het liefst telefonisch, maar kan ook per e-mail.
Hierna worden de volledige kosten voor een coachingsessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.
In geval van annulering van een bijdrage van professionalisering, wordt gekeken naar een passende vervanging. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst (uiterlijk tot 2 weken van te voren) opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. Tarieven zijn te vinden op http://www.youniqtalentcoaching.nl/tarieven
De vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW onder voorbehoud van typfouten.
Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op mijn website.
De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, wel kan er sprake zijn van het inzetten van een PGB.
Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Youniq talentcoaching is aangesloten bij CRKBO, trainingen (mbt professionalisering) kunnen doordoor (voor bepaalde instanties) BTW vrijgesteld zijn. Informeer vooraf of dit voor uw instantie ook het geval is.

4. Betalingsvoorwaarden
1. Na iedere afspraak ontvangt u een factuur.
Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op de rekening welke te vinden is op de rekening onder vermelding van het
factuurnummer.
2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Youniq maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever

5. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten raad ik u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Youniq.

6. Verplichtingen Youniq
Youniq is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een (kinder)coach verwacht mag worden.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Youniq is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.

8. Vertrouwelijkheid
Youniq verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.

9. Regels rond afspraak
Er is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

10.Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien Youniq gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

11. Verslaglegging en archivering
Youniq talentcoaching is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
Youniq talentcoaching zal daarentegen wel een privédossier per cliënt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie.

12. Klachtenprocedure
Als (kinder)coach zal ik alles in het werk stellen om uw kind/ de ouder(s)/ verzorger(s) goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.